domingo, 30 de septiembre de 2018

ETXEBIZITZAK ETA ARAUDIA

Uda aurretik eman ziren lehenengo pausuak gai honekin. Udal gobernuak herritarrekin pare bat bilera egin ostean eta eskaerari buruzko estudio txiki bat egin ondoren, VISESAko (Euskadiko elkarte publikoa etxebizitzen arloan) arduradun nagusiarekin bildu zen udala, uztailean. Nolabaiteko harridurarekin atera ziren bilera hartatik; izan ere, etxebizitza publikoak egiteko eskaera minimorik ez omen zegoen Arrankudiaga-Zollon. Hori alde batetik. Eta, bestetik, Etxebizitzen Lege berriarekin, gure herriko lurzoru publikoak alokatzeko baino ezin izango dira erabili 2020tik aurrera, horrek sortarazten dituen muga eta duda guztiekin.
Zalantza horrekin eta beste askorekin, iraila hasieran, Legebiltzarrera joan ziren udal gobernuko hiru ordezkari eta, bertan, Maider Otamendi parlamentariak orain indarrean dagoen Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen nondik-norakoak azaldu zizkien. Eta konfirmatu baita aurreko bileretan jasotako informazioa. Izan ere, Legea 2015ekoa da eta, bertan aipatzen duen bezalaxe, lurzoru publiko guztietan eraikitzen diren etxebizitza guztiak alokairurako bideratu beharko dira 2020rako.
Informazio honekin, interesatuekin hirugarren bilera bat egin zen duela gutxi eta, etorkizun laburrerako irtenbiderik ikusi ez arren, legean eta gaian gehiago sakontzeko eta egon daitezkeen aukerak aztertzekotan geratu ziren bai zinegotziak eta bai bertaratu ziren herritarrak.

VIVIENDA Y NORMATIVA

Los primeros pasos en este tema se dieron antes del verano. Después de un par de reuniones del grupo de gobierno con vecinas y vecinos del pueblo, y tras llevar a cabo un pequeño estudio sobre la demanda, el ayuntamiento se reunión con la persona responsable de VISESA (ente público vasco para el ámbito de la vivienda). Los representantes municipales salieron un poco sorprendidos de dicha reunión. Por un lado, parece ser que en Arrankudiaga-Zollo no existe demanda significativa de vivienda. Y, por otro, con la nueva Ley de Vivienda, a partir del 2020, los terrenos públicos de nuestro municipio sólo se van a poder utilizar para alquiler, lo que limita mucho las posibilidades.
Con esta duda y muchas otras, a comienzos de septiembre, tres representants del gobierno municipal fueron al Parlamento, donde la parlamentaria Maider Otamendi les informó sobre la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda. Y confirmó la información recibida anteriormente. La ley es de 2015, y establece que todas las viviendas construidas en suelo público serán de alquiler a partir del año 2020.
Con esta información, se ha hecho una tercera reunión con las personas interesadas, y, aunque no se ven muchas salidas a corto plazo, los concejales y las personas que acudieron a la reunión decidieron seguir analizando las posibilidades que pueda haber, dentros de los límites que permita lo establecido legalmente.URA ETA SANEAMENDUA


Ekainaren 11n, Arrankudiaga-Zolloko Udalak Euskal Herriko Unibertsitateko Ekopol enpresari enkargatutako estudioa aurkeztu zen. Ondoren, ekainaren 18an egin zen osoko bilkuran, aho batez erabaki zen udalerria Ur Partzuergoan sartzeko aukerak aztertzea. Egin beharreko inbertsioak eta egindako estudioaren lehen emaitzak ikusita, ez dago oso argi orain arteko kudeaketa ereduaren jasangarritasuna. Alternatibak bilatzeko, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoan sartzeko aukera aztertuko da, lehen urrats gisa.
Dagoeneko, Partzuergoak eta udal teknikariek herriko sare hidrografikoaren azterketa egiten ari dira, etorkizunean egin beharreko inbertsioak aurreikusi eta Ur Partzuergoaren parte izatearen gastu erreala ezagutzeko.
Aurreikuspenen arabera, urtea amaitu baino lehen, Ekopolen eta Ur Partzuergoaren txostenak  aztertu ondoren, erabaki bat hartzeko aukera egongo da.

AGUA Y SANEAMIENTO

El 11 de junio se presentó el estudio encargado por el Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo a la empresa Ekopol de la Universidad del País Vasco. Seguidamente, en el pleno del 18 de junio, se decidió por unanimidad analizar las posibilidades de entrar en el Consorcio. Teniendo en cuenta las inversiones necesarias y los resultados del estudio realizado, no está muy clara la sostenibilidad del modelo de gestión actual. Para valorar todas las opciones, como primer paso, se estudiará la opción de entrar en el Consorcio de Aguas.
En este sentido, el Consorcio y personal técnico del ayuntamiento ya están analizando la red hidrográfica del municipio, para hacer una previsión de las inversiones necesarias y conocer el gasto real que puede suponer ser parte del consorcio.
Se prevé  que antes de finalizar el año se estará en posición de tomar una decisión, tomando como base los informes de Ekopol y del Consorcio.

HERRI BIDEAK


Altzisketa udal aldizkarian iragarri bezala, Arrankudiaga-Zolloko Udalak martxan jarri du Jabari Publikoko Ondarearen Inbentarioa BIDE PUBLIKOEN atalean osatzeko prozesua. Ibilgailuentzako bide nagusi direnak zein tradiziozko zoladura gabekoak eta oinezkoentzakoak ere kontuan hartuko dira (gurdibideak, bide-zidorrak, andabideak, etab.).
Bi arrazoi nagusik bultzatuta hartu du erabakia. Alde batetik, Toki Erakundeen Ondasunen Arautegia onesten duen ekainaren 13ko 1372/1986 Errege Dekretuaren 17. artikuluak horrela agintzen duelako. Bestetik, baimen eta lizentzia eskaerak, auzotarren arteko liskarrak eta bestelakoak direla medio, behin eta berriro dago Udala bide publikoen inguruko erabakiak hartzera behartuta, eta, gaur egun, ohiko jarduerez gain, aisialdi-jarduerek ere bide publikoen erabilera gero eta handiagoa eragiten dute. Kontu hauei guztiei erantzuteko, bide publikoen inbentariorik gabe, Udala ziurtasun-gabezia handian aurkitzen da arauei dagokienez, eta premiazkoa da bide bakoitzaren estatusa argitzen duen behin betiko inbentarioa zehaztea.
Helburu horrekin, zeregin honetan espezializaturik dagoen SENDO S.L. ingeniaritza-enpresaren zerbitzuak kontratatu ditu udalak. Ikerketa-lana 8 hilabeteko epean burutuko da; metodo historiko-geografikoa erabiliko da, eta auzokideen zein interesa duten guztien parte-hartzeari hasieratik bukatu arte garrantzi berezia emango dien prozedura administratibo bermatzailea erabiliko da. Aurkezpen publikoak, kontsultak, alegazioak eta abar sartuko dira egitasmoaren barruan.
Ekainaren 27an egin zen proiektuaren eta lan metodologiaren aurkezpena eta dagoeneko martxan dago prozesua, datuen eta mapen bilketari ekinez.

CAMINOS PÚBLICOS

Tan y como informaba la revista municipal Altzisketa, el Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo ha iniciado el proceso de definición del Inventario de Bienes de Dominio Público en su capítulo de CAMINOS PÚBLICOS, sean estos principales y en uso rodado, tradicionales sin pavimentar o de uso peatonal (caminos carretiles, sendas, caminos funerarios, etc.).
Son dos las razones principales que han impulsado esta decisión. Por un lado, porque obliga a ello el artículo 17 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales. Por otro, porque el Ayuntamiento está obligado a tomar decisiones, una y otra vez, sobre asuntos relacionados con los caminos públicos ante peticiones de permisos y licencias, litigios entre vecinas y vecinos, etc… Además, hoy en día, las actividades relacionadas con el ocio han aumentado el uso de los mismos y la correspondiente gestión administrativa. La cuestión es que, a la hora de dar respuesta a todas estas cuestiones, al no existir un inventario da caminos públicos, el Ayuntamiento se encuentra en una situación de inseguridad normativa y por ello es necesaria y urgente la formalización del inventario que defina el estatus de cada camino.
Para esta labor, se han contratado los servicios de la ingeniería SENDO S.L., empresa especializada en esta disciplina de inventarios de caminos públicos, que realizará el trabajo en un plazo de 8 meses y aplicará un método histórico-geográfico en la investigación, así como un procedimiento administrativo garantista, dando especial relevancia a la participación del vecindario y personas interesadas desde el comienzo del mismo hasta su conclusión. El proceso contempla exposición pública, consultas y alegaciones.
Dicho proceso se puso en marcha con la presentación del proyecto y la metodología de trabajo que se llevó a cabo el día 27 de junio, y en la actualidad ya se han iniciado los trabajos con la recopilación de datos, planos, etc.
 

IDAZKARI-KONTUHARTZAILEA


Uztailaren 6an, Arrankudiaga-Zolloko eta Arakaldoko udaletan idazkari-lanetan aritutako Elisa Zorrillak erretiroa hartu zuen. Aldundian eta IVAP erakundean idazkari-kontuhartzaile lanpostua betetzeko zerrendarik ez zegoenez, Arrankudiaga-Zolloko eta Arakaldoko udalek idazkari-kontuhartzaile lanpostua betetzeko lehiaketa-oposizioa egitea erabaki zuten. Aipatutako lehiaketa-oposiziora aurkezteko epea abuztuaren 30ean bukatu zen eta epaimahaia azterketa egin ahal izango duten onartutako hautagaien zerrenda osatzen ari da. Itziar alkatearen esanetan “hautatzeko prozesua oso luzea da” eta “behin behinean, oinarrizko funtzionamendua eta ordainketak egitea bermatzeko, Aldundiko langile batez baliatzen gara. Langile honek Aldundian du bere bulegoa eta bertara joaten gara sinadurak eta behar-beharrezko tramiteak egitera”. Udaletxean idazkaririk ez izateak “asko zailtzen du egunerokotasuna, aholkularitza mailan, eskuartean ditugun proiektuak aurrera eramateko orduan…”.

SECRETARÍA-INTERVENCIÓN

El 6 de julio, Elisa Zorrilla, secretaria municipal en los ayuntamientos de Arrankudiaga-Zollo y Arakaldo, se jubiló. Ante la no disponibilidad por parte de la Diputación y el IVAP de una bolsa de trabajo, los Ayuntamientos de Arrankudiaga-Zollo y Arakaldo decidieron convocar un concurso-oposición para cubrir dicho puesto. El plazo para presentarse al citado concurso-oposición finalizó el 30 de septiembre y en la actualidad el tribunal calificador está elaborando la lista de personas aceptadas para poder realizar el examen. A decir de Itziar, la alcalde, “el proceso de selección es muy largo” y “provisionalmente disponemos de un trabajador de la Diputación para garantizar el funcionamiento básico y los pagos. Dicho trabajador tiene su oficina en la Diputación y nos desplazamos hasta allí para firmar y realizar los trámites imprescindibles”. El no disponer de una persona en el puesto de secretaría del ayuntamiento “dificulta muchísimo el trabajo diario a nivel de asesoramiento, a la hora de llevar adelante los proyectos que tenemos entre manos…”

ERREKA (2)


Errekak funtzio desberdinak betetzen zituen, besteak beste:
. Arropa garbitzeko tokia. Balde handi batean sartzen zen arropa eta errekara joaten zen garbitzera.
. Igeri egiteko tokia. Uda partean, belarren lanak edo garia jotzen zenean, errekara joaten zen bainatzera eta garbitzera. Leku egokiak zeuden igeri egiteko: presa, Sanpedroko otxina..., eta bertan ere umeek ikasi genuen igeri egiten.
Presa jai-gunetako bat ere zen, bertan kukaina, enbor labainkorra errekaren gainean, ipintzen zelako eta jendea bertara joaten zen parte hartzera edo ikustera.
. Iberlanda, Bizkaiko barrualdeko hondartza. Iberlandara jendetza etortzen zen, Bilbotik, Basauritik eta beste leku batzuetatik, domeketan, eguna pasatzera, eta trenak gainezka zetozen eta joaten ziren, batzuetan ateak ezin itxirik.
Jendea presan bainatzen zen eta batzuk matxoitik eta trenbideko zubitik salto egiten zuten uretara, eta arrazoi bategatik edo besteagatik, urtero baten bat itotzen zen.
Herriko tabernek salmenta handiak zituzten, batez ere Iberlandakoak eta Aspuru tabernak, eta Josetxu Makariarenak izozkiak saltzeko egurrezko etxea ipini zuen, zubiaren ondoan.
 Umeek, astelehenetan, Iberlandan utzitako edarien botilak batzen genituen eta tabernara eroaten genituen diru apur bat ateratzeko, garai hartan edaria kobratzen zen alde batetik, eta bestetik, ontzia,botila; botila entregatzean itzultzen zizuten bere balioa. Gainera, guretzat guztiz ezezagunak ziren aldizkariak topatzen genituen, eta domeketan etortzen ziren bikote gazteei esker ikusi genituen maitasunaren lehen adierazpenak.
TI
EL RÍO (2)

El río cumplía diversas funciones, entre otras, las siguientes:
Lavadero de ropa. La ropa se introducía en un balde grande y se iba al río a lavarla.
Sitio para nadar. En verano, después de los trabajos de la hierba seca o después de trillar el trigo, se iba al río a bañarse y a limpiarse. Había sitios apropiados para ello, la presa, la otxina de Sanpedro..., en los cuales los niños aprendíamos también a nadar.
Iberlanda, la playa interior de Bizkaia. A Iberlanda venía muchísima gente de Bilbao, de Basauri y de otras partes, los domingos a pasar el día y, los trenes venían e iban a rebosar y muchas veces ni se podían cerrar las puertas.
La gente se bañaba en la presa y algunos saltaban al agua del machón y del puente del tren y, por una razón u otra, todos los años había algún ahogado.
Las tabernas del pueblo hacían grandes ventas, sobre todo la de Iberlanda y la de Aspuru y, Josetxu, el de Macaria, puso una casa de madera para la venta de helados al lado del puente.
Los lunes, los niños recogíamos en Iberlanda las botellas allí dejadas, para sacar algo de dinero, ya que entonces al vender cobraban el líquido por una parte, y, por otra, la botella, cuyo coste reintegraban al devolverla. Además encontrábamos revistas desconocidas totalmente para nosotros y gracias a las parejas jóvenes que venían los domingos vimos las primeras manifestaciones amorosas.
TI

GUDARI EGUNA


Hari batek zeharkatzen du gure historia. Konpromiso izeneko urrezko hari batek, “askatasuna” hitza josten duen urrezko hari batek. Eta konpromiso hori dela kausa, haize iraultzaileek bultzaturik, gizon eta emakume askok utzi dute beren bizitza aberria askatzeko saiakeran. Azken hamarkadetan, Txabi Etxebarrietarekin hasi eta Xabier Rey 'Antxo'-renganaino, murgilduta dabilen haria da, baina erroak ere badituena Gernika suntsitu zuten bonben oihartzunean, Kalamuako mendian, Sabigainen, Intxortan. Baita kronika zaharragoetan ere.
Lauaxeta gure poetak hauxe idatzi zuen, aurpegia estalitako faxistek exekutatu baino bi urte lehenago:

“Mendi eze, ikurrin eder,
azke nai zattut axian.
Amar gasteren lerdena
makilla luzez bidian!
Mendi-bitxidor berdiok,
arin or duaz kantari:
«Dana emon biar yako
matte dan azkatasunari”

Aturri ibaiaren hegoaldean, Ebro ibaiaren iparraldean, bada herri bat, Euskal Herria, zaharra eta zimela, gaztea eta aktiboa, emakumezkoen eskuek eta amen besoek jasoa, lur zati bati gogoz lotua, milaka urteko hizkuntzan abesten duena. Lauaxetaren bertso-lerroei eusten zieten haiekin zorretan dagoena. Beren existentziaren zarpailak utzi zituzten haiekin guztiekin, Laudion, Durangon, Iruñean, Hernanin, Baionan, Loiun, Hendaian, Auritzen eta beste hainbat lekutan. Lubakietan, errepideetan, gainezka diren eraikinetan. Gure arteko asko hartzen dituzten leku ezagunak, azken batean, lur-ildoak, arto-ernamuinak, etorkizuneko estrofak. Azken hatsa Herrera de la Mancha, Togo, Busot, Algeria edo La Habana bezalako urrutiko lekuetan ere eman zuten gizonezkoak eta emakumezkoak.
Eta egun batean herri-minera, oroitzapen eternalera, dei egin zigutenek haien bizitzen irudiak sartu zituzten geure ilusiozko motxiletan, harik eta beteta utzi arte, zapaltzen gaituztenek inoiz ulertu ez duten materia ukiezin horrekin.
Haien guztien izenak bizitzaren DNAn itsatsirik gelditu zaizkigu.
"Ez duzu etsi ta ez duzu etsi nahi", urteak dira Txikiak idatzi zuela. Eta Telesforo Monzonek “Lepoan hartu ta segi aurrera” harekin astindu gintuen. Hauxe, bada, gure patua, gure ondarea: hainbat belaunaldiren indarrak markatu zituzten ilusio horiek betearaztea; haiek utzi baitziguten memorian iltzatuta, bidean gelditu gabe, sasi zikinak garbitu zituzten ehunka, milaka aberkideren harrotasuna. Haiekin guztiekin zor infinitua dugu.

Maite zaituztegu!


Un hilo recorre nuestra historia. Un hilo dorado llamado compromiso, que lleva cosido entre sus hebras la palabra “Askatasuna”. Y en ese compromiso, cientos, miles de hombres y mujeres dejaron su vida en el intento, alentados por vientos revolucionarios para liberar a nuestra patria. Un hilo que se sumerge en las últimas décadas, desde Txabi Etxebarrieta hasta Xabier Rey “Antxo”, pero que también tiene raíces en los ecos de las bombas que arrasaron Gernika, en los montes de Kalamua, Sabigain o Intxorta. En crónicas incluso anteriores. Nuestro poeta Lauaxeta escribió dos años antes de ser ejecutado por fascistas embozados:

 "Mendi eze, ikurrin Eder
azke nai zattut axian.
Amar gasteren lerdena
makila luzez bidian!
Mendi-bitxodor berdiok,
arin or duaz kantari:
"Dana emon bear yako
maite dan askatasunari".

Porque hay un pueblo al sur del Adur, al norte del Ebro, Euskal Herria, viejo y arrugado, joven y activo, sostenido por manos de mujer y por brazos de madre, que se apega activamente a un trozo de tierra y que canta en una lengua milenaria. Que tiene una deuda inmensa precisamente con aquellos hombres y mujeres que sostenían los versos de Lauaxeta. Que dejaron jirones de su existencia en Laudio, Durango, Getxo, Donostia, Tolosa, Gasteiz, Orereta, Irunberri, Pasaia, Sestao, Iruñea, Hernani, Baiona, Loiu, Hendaia, Auritz... En trincheras, en carreteras, en edificios copados. Lugares familiares que acogen a tantos de los nuestros, estrías en la tierra, brotes de maíz, estrofas de futuro. Hombres y mujeres que también dieron su último aliento en lugares lejanos como Herrera de la Mancha, Togo, Busot, Argelia, La Habana.
Y aquellos, esos entornos que un día nos llamaron a la nostalgia, al recuerdo eterno, nos enfilan las imágenes de sus vidas que llenaron nuestra mochila de ilusiones y la cargaron de esa materia intangible que nunca entendieron quienes nos oprimen. Sus nombres se nos han adherido al ADN de la vida.
"Ez duzu etsi ta ez duzu etsi nahi", escribió ya hace años Txikia. Y Telesforo Monzón nos inquirió con aquel “Lepoan hartu ta segi aurrera”. Ese es nuestro destino, nuestro acervo. Completar aquellas y estas ilusiones que marcaron las fuerzas de diversas generaciones, que agolparon en nuestra memoria el orgullo de cientos, miles de compatriotas que no se quedaron en el camino, sino que lo desbrozaron de maleza.
Nuestra deuda con ellos y con ellas es infinita.

Maite zaituztegu!

miércoles, 9 de mayo de 2018

GIZARTEKIDEA


Dakizuenez, Gizarte Etxea Auzokide Elkartea Arrankudiagako auzokide guztiak biltzen dituen elkartea da; irekia eta plurala da, eta, hasiera-hasieratik, herriko pertsonen parte-hartzeari eta lanari esker mantentzen da, herriagatik eta herriarentzat.

Gizarte Etxeak urteak daramatza lanean auzokideak erakartzeko, parte hartzeko eta haien konplizitatea lortzeko, elkartea hobetu, eta aurrera egin dezan. Nire ustez, Arrankudiagako edonor harro egon daiteke herrian horrelako zerbait izateaz, nahi izanez gero, parte hartzeko, Gizartekide izateko, eta instalazioez eta jarduerez gozatzeko aukerarekin. Arrankudiagako edozein auzokidek parte har dezake Gizarte Etxearen antolaketan edo funtzionamenduan ere. Zenbat eta partaide gehiago izan, hobea izango da emaitza, eta esfortzua, gehiagoren artean banatuta, atseginagoa eta eramangarriagoa izango da guztiontzat.

2016an, zuzendaritza-batzordea berritu zen, eta ibilbide berriari ekin genion, estatutuak berrituta. 1978an onartutakoak izanik, berrikuspen bat behar zuten, eta, orain, Gizarteren web-orrian kontsulta daitezke, beste dokumentu batzuekin batera. Batzorde berrian ahalik eta ondoen egiten ahaleginduko gara, eta asko eskertuko ditugu egiten dizkiguzuen ekarpenak edo eman ahal diguzuen laguntza. Espero dugu gero eta boluntario gehiago izatea antolaketa- eta ardura-eginkizun hauek betetzeko ere, zuzendaritza-batzordea aldian-aldian berritu ahal izateko, aberasgarriago izateaz gainera, txandatzeak guztiontzako Gizarte Etxea hobe bat lortzea ekarriko duelakoan.

Halaber, Gizarte Etxea bere kabuz mantentzeko gai izaten jarraitzea lortu behar dugu, eta ez da lan erraza. Neurri handi batean, auzokideok egiten dugunaren arabera lortuko dugu helburu hori: errazenetik hasita, pote bat hartzea edo pintxo bat jatea Gizarten; edo behar bezala erabilita; kontuak ondo eginda bazkari bat egiten dugunean; argiak amatatuta beharrezkoak ez direnean, eta, jakina, erabiltzen ditugun gailu guztiak itzalita, horrek guztiak kontrolatu beharreko gastu itzela eragiten baitu. Hori dela eta, tenporizadoreak jarri ditugu etxetresna elektrikoetan, kontsumo handiena sortzen dutenak baitira, eta horrela beti geratuko dira itzalita. Arlo ekonomikoari dagokionez, Gizarteko kontuetan jaiek duten garrantzia aipatu behar dugu, eta lan hori ondo egiteko ahalegin pertsonal handia behar da. Azken finean, gure esku dago Gizarte Etxeak aurrera egitea eta egunez egun hobetzea.

Astiro-astiro aldaketak egin dira ere garai berrietara egokitzeko. 2010ean, martxan jarri genuen www.gizarte-etxea.eus web-orria. Dakizuenez, elkarteari eta instalazioei buruzko informazioa ematen da, baita txanda, agenda eta jarduerei buruzkoa ere. Horrekin batera, harremanetan jartzeko helbide elektronikoak aktibatu ziren, eta iaz, whatsapp taldeak zabaldu ziren, txandetarako eta lantaldeetarako. Zalantzarik gabe, tresna horiek asko errazten dute komunikazioa eta egunerokoa, baita ekarpenak edo kontsultak egiteko, iritzia emateko edo gurekin harremanetan jartzeko bideak ere.

Amaitzeko, zuetako askok dakizuenez, “Gizartekide” ekimena dugu orain eskuartean. Gizarte-Etxearekin lotura ezartzeko beste aukera bat da; bazkide-txartel baten antzekoa; Gizartera gehiago hurbilduko gaituen plastikotxoa, informatuta mantenduko gaituena, eta Gizartera sartzeko gure giltza.Dagoeneko hasi gara “Gizartekide txartela” egiten eta banatzen eskatu dutenei, eta sartzeko sistema elektronikoak laster egongo dira instalatuta. Orduan, orain arte erabilitako giltza guztiak desagertuko dira.
Zure burua “Gizartekidetzat”baduzu, eska ezazu zure txartela!!

Jon Garayo
GIZARTE-ETXEA
auzokide elkarteko
lehendakaria

GIZARTEKIDEA


Como ya sabéis, Gizarte Etxea Auzokide Elkartea es la asociación que nos engloba a todas y todos los vecinos de Arrankudiaga; es abierta y plural, y desde sus inicios se mantiene gracias a la participación y al trabajo de la gente del pueblo. Se puede decir que es por y para el pueblo.

En Gizarte-Etxea llevamos años buscando el acercamiento, la participación y la complicidad de vecinas y vecinos para mejorar la asociación y que pueda seguir adelante. Cualquier persona de Arrankudiaga creo que puede sentirse orgullosa de disponer de algo así en el pueblo, algo de lo que si quiere puede ser parte, puede ser Gizartekide y disfrutar tanto de sus instalaciones, como de las actividades que se llevan a cabo. Cualquier vecina o vecino de Arrankudiaga puede participar también en la organización o funcionamiento de Gizarte-Etxea. Está claro que cuantas más colaboremos, mejor será el resultado, y el esfuerzo que supone repartido será mucho más ameno y llevadero para todos y para todas.

En 2016 se renovó la junta directiva y comenzamos esta andadura actualizando los estatutos de la asociación. Desde 1978 ya necesitaban una revisión y ya se pueden ver en las descargas de la web de Gizarte junto con otros documentos. Desde la nueva junta procuraremos hacerlo lo mejor posible y agradecemos las aportaciones y la ayuda que nos podáis dar. Confiamos en que se sigan sumando voluntarios y voluntarias también para estas labores organizativas y de responsabilidad, para seguir renovando la junta periódicamente como indican los estatutos, porque nos parece que, además de ser enriquecedor para la asociación, la rotación facilitará una Gizarte-Etxea mejor para todos y todas.

También debemos procurar que Gizarte-Etxea siga siendo autosostenible y esto tampoco es tan fácil como pueda parecer y también depende en gran medida de lo que hagamos o dejemos de hacer los vecinos y las vecinas. Desde lo más sencillo que puede ser tomarnos un pote o comernos un pintxo en Gizarte, pasando por hacer un buen uso, hacer bien las cuentas cuando hacemos una jamada o acordarnos siempre de apagar las  luces cuando no son necesarias y por supuesto apagar todos los aparatos que utilizamos, ya que todo ello supone un gran gasto que debemos controlar. Precisamente para esto hemos instalado temporizadores en los electrodomésticos que generan los mayores consumos, para asegurar que siempre quedarán apagados. Económicamente hablando, también podríamos hablar de la gran importancia que tienen las fiestas para las cuentas de Gizarte y del esfuerzo personal que requieren para conseguirlo, en definitiva, que está en nuestra mano que Gizarte-Etxea perdure y mejore día a día.

Poco a poco también se van dando pasos para amoldarnos a los tiempos en que vivimos. Ya en 2010 pusimos en marcha la página web www.gizarte-etxea.eus , la cual, como ya sabréis, ofrece a la ciudadanía información sobre la propia asociación y sus instalaciones, así como sobre los turnos, agenda y actividades que se realizan. Con ella se activaron también correos electrónicos de contacto y el año pasado se abrieron grupos de whatsapp para los diferentes turnos y equipos de trabajo. Indudablemente todos ellos facilitan la comunicación y el día a día de estas dinámicas, así como los cauces para aportar, consultar, opinar o contactar con nosotros.

Para acabar, como muchos y muchas también sabréis, ahora tenemos en marcha la iniciativa “Gizartekide” que presentamos semanas atrás. Se trata de un lazo de unión más con Gizarte-Etxea, algo así como una tarjeta de socio, un plastiquito que nos acercará un poco más a Gizarte, nos mantendrá informadas y además será también nuestra llave personal para acceder a Gizarte-Etxea. Ya se están haciendo y repartiendo las “Gizartekide txartelas” a todas las personas que la han solicitado, y los sistemas electrónicos de acceso estarán instalados en los próximos días, momento en que desaparecerán todas las llaves que venimos utilizando hasta ahora.
Si te consideras “Gizartekide” no dudes en solicitar tu tarjeta. 


Jon Garayo
GIZARTE-ETXEA
auzokide elkarteko
lehendakaria

Udaletxeko berriak


Apirilaren 11ko osoko bilkuran, gobernu taldeak etxebizitzei buruzko bilera baten berri eman zuen. Bilera hori maiatzaren 11an izango da eta helburua da gazteen eta, oro har, herritarren interesa neurtzea. Aldi berean, gobernu taldeak gure herrian eraikitzeko dauden aukerak azalduko ditu, hirigintzako plangintza kontuan hartuta.
Bestalde, Iberlandako umeen parkea egoera txarrean dago eta, egoera konpontzeko, udala lanean ari da inguru hori berriztatzeko. Hori dela eta, diru-laguntza eskatu da azpiegitura-proiektu bezala, eta aukera nabarmenak daude Aldunditik dirua jasotzeko. Maiatzerako jakingo da eskaera horren emaitza eta ondoren hasiko dira obrak.
Frontoiko kudeaketa berria martxan da aspaldi ere, eta, hasierako arazotxoak gaindituta, funtzionamendua ona dela azpimarratu behar da. Era telematikoan egiten dira kudeaketa guztiak eta esan behar da gero eta herritar gehiagok eskatu duela sartzeko aukera ematen duen txartela. Alokairuaz gain, doako orduak kudeatzeko aukera ere dago, aste barruko edozein ordu libretan eta bereziki asteburuetan; herritarrentzat baino ez da aukera hau.
Azkenik, eskola ondoko aterpearen obraren ziurtagiriak ere onartu ziren azken osoko bilkuran. 63.525 euroko aurrekontua izan duen obra ordaintzeko, 26.089,83 euroko diru-laguntza jaso du udalak. Momentu honetan, detailetxo batzuk baino ez dira falta lana amaitutzat jotzeko.

Información del ayuntamiento

En el pleno del 11 de abril, el equipo de gobierno informó de una reunión sobre vivienda que se va a llevar a cabo el 11 de mayo. El objetivo es conocer el interés real de la juventud, y de las vecinas y de los vecinos en general. Además, se informará de las posibilidades para construir que existen en el pueblo, en base a la planificación urbanística vigente.
Por otro lado, visto el mal estado del parque infantil de Iberlanda, el ayuntamiento ha decidido iniciar las labores de acondicionamiento de dicha zona. Por ello, se ha solicitado una subveción para infraestructuras a la Diputación, con muchas posibilidades de obtener una respuesta positiva. En mayo se resolverá esta convocatoria, y las obras comenzarán a continuación.
En cuanto al frontón, hace tiempo que está en marcha el nuevo funcionamiento, y, superados algunos problemas iniciales, hay que remarcar el buen funcionamiento logrado. Todas las gestiones se realizan telemáticamente, y cada vez más personas del pueblo tienen la tarjeta de acceso. Además del alquiler, se pueden solicitar horas de uso gratuitas, durante la semana, en las horas no ocupadas, y sobre todo los fines de semana. Es una opción que solo pueden aprovechar los vecinos y las vecinas del pueblo.
Por último, también se aprobaron las certificaciones de obra de la cubierta de al lado de la escuela. Para pagar esta obra de 63.525 euros, se ha contado con una subvención de 26.089,83 euros. Solo faltan unos pequeños arreglos para dar por finalizada la obra.

ETA DESEGIN DA. ARO BERRI BAT DUGU AURREAN

Aieten hasitako bidearen amaiera da. Orduan, sueten iraunkorra iragarri zuen ETAk. Iaz, Baionan, apirilaren 9an, armak emateko prozesua gauzatu zen. Eta orain, erakundearen barne eztabaida baten ondoren, erakundeak desegitea erabaki du. Lehenengo, Genevan egin zen ekitaldi batean egin zen ofiziala, Josu Urrutikoetxeak eta Marisol Iparragirrek irakurritako komunikatu baten bidez (bideoz eman zen hori). Gero, Kanboko Arnaga etxean egindako ekitaldi batean, Euskal Herriko eta nazioarteko ordezkari ugariren aurrean.
ETAk bere ziklo historikoa eta funtzioa amaitutzat ematea erabaki du, bere ibilbideari bukaera emanez, eta, ondorioz, ETAk bere egitura guztiak erabat desegin eta bere ekinbide politikoa bukatutzat jo du. Etorkizuna abiapuntu berri batetik eraikitzeko apustua egin du.
Halaber, apirilaren 8an, eragindako kalteari buruzko adierazpen bat atera zuen, non garai luzean eragindako samina onartzen duen, eta bere konpromisoa azaldu gatazkaren ondorioak behin betiko atzean uzteko eta halakorik berriro ez errepikatzeko.
Alde bakarreko erabaki horrekin desagertu egin da politikari askok orain arte erabilitako aitzakietatik azkena. Edo hori pentsatu ahal zen. Baina ez. Desegitea ere ez da nahiko. Eta, neurri batean, egia da. Ez da nahiko.
ETAk esan du bere komunikatuan: indarkeria ez zen hasi erakunde horrekin, eta ez da desagertu ETA deseginda.
Indarkeria baita presoen senideek bidaia luzeak eginaraztea presoak bisitatu ahal izateko. Indarkeria baita gaixorik dauden presoak ez askatzea. Indarkeria baita euskal preso politikoei legean ezarritakoa ez aplikatzea. Indarkeria baita jaietako ordu txikitan gertatutako liskar bat terrorismotzat jotzea eta, ondorioz, Altsasuko 8 gazte kartzela-zigor gogorrak ezartzea horregatik. Indarkeria baita emakumeak bortxatzea eta hiltzea. Indarkeria baita bortxaketa bat abusutzat jotzea. Indarkeria baita emakume bat bortxatu edo hiltzeagatik kondenatutako gizona berehala askatzea. Indarkeria baita etorkinei hesiak eta hesiak jartzea. Indarkeria baita erretiro-pentsioak, alargun-pentsioak ia izoztuta egotea eta pentsionista asko 400 euro inguruko pentsioarekin bizi behar izatea. Indarkeria baita diru publikoa lapurtu duten politikariei zigorrik ez ezartzea. Indarkeria baita libre eta burujabe izan nahi duen herriari 155. artikulua aplikatzea. Indarkeria baita…

Ongi etorri ETAren desegitea! Baina jarrai dezagun lanean guztiok eskubide berberak izateko. Gure herria burujabe izateko.

Euskal Herriaren alde. Askatasunaren alde. Bakearen alde

ETA SE HA DISUELTO. SIGAMOS CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO

Es el último paso del camino iniciado en Aiete. Entonces, ETA anunció el alto el fuego definitivo. El año pasado, en Baiona, el 9 de abril, entregó las armas. Y ahora, después de un proceso interno de debate, la organización ha decidido disolverse. Primero, se hizo oficial en Ginebra, mediante un comunicado leído por Josu Urrutikoetxeak y Marisol Iparragirre (video pregrabado). Después, en un acto en Kanbo, ante una amplia representación de Euskal Herria e Internacional.
ETA ha decidido poner fin a su ciclo histórico y a su función, y, en consecuencia, ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras y ha dado por concluida toda su actividad política. Una apuesta para construir el futuro desde una nueva perspectiva.
Además, el 8 de abril, dio a conocer una declaración en la que reconocía el daño causado, y mostraba su compromiso para la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y para que no se volviera a repetir.
Con esta decisión, unilateral, desaparece la última excusa utilizada ampliamente en el ámbito político. O eso se podría pensar. Pero, no. La disolución no es suficiente.
Y, en cierta medida, puede ser así. La disolución no es suficiente. Porque la violencia no empezó con ETA, ni desaparecerá con ETA.
Porque es violencia obligar a familiares a recorrer miles y miles de kilómetros para poder ver a los presos y a las presas. Porque es violencia no dejar en libertad a las presas y a los presos con enfermedades graves. Porque es violencia no aplicar la legislación vigente a los presos y a las presas. Porque es violencia calificar de terrorismo una pelea de madrugada, y, en consecuencia, imponer duras penas de cárcel a 8 jóvenes de Altsasu. Porque es violencia violar y matar a las mujeres. Porque es violencia considerar abuso una violación. Porque es violencia aplicar mejoras carcelarias a los hombres condenados por violencia de género al poco tiempo de haber sido condenados. Porque es violencia poner cada vez más obstáculos a las personas inmigrantes. Porque es violencia tener casi congeladas las pensiones y obligar a muchas personas a sobrevivir con una pensión inferior a 400 euros. Porque es violencia no castigar a los políticos que roban dinero público. Porque es violencia aplicar el artículo 155 a un pueblo que quiere ser libre y soberano. Porque es violencia…
Porque es violencia callarse y permitir todo lo anterior
Bienvenida la disolución de ETA. Pero sigamos trabajando para que todas y todos tengamos los mismos derechos. Para vivir en un pueblo soberano.

Por Euskal Herria. Por la Libertad. Por la Paz

ERREKA (1)


Errekak garrantzia handia zeukan txikiak ginenean, ur gehiago eroaten zuen, presak zeuden, arrainez eta beste animaliez beteta, bizitzaz beteta, eta bere ondoan denbora luzea ematen genuen olgetan edo arrantza eginez.

Errekan bizi ziren arrainak hauek ziren: loinak, barboak, kizkailuak (ezkailuak) eta, bere sasoian, angilak (aingirak). Karpak geroago sartu zituzten

Peskian (arrantzan) erabiltzen ziren tresnak kanaberak, bandak, esparbelak eta nasak ziren.
Umetan guk geuk egiten genituen “kanaberak”, palu luze bat, dendan erositako pita, antzeluak (amua) eta berunak eta botilaren kortxo batez eta arrainek “pikatzeko” zizare bat edo ogi-mamia erabiltzen zen. Ugarienak loinak ziren eta handienak barboak eta hauek ziren kanaberaz arrantzatzen zirenak.
Hilobala luze bat harri bati lotuta, hondoan gelditzeko, eta puntan pita zati bat antzeluarekin zen banda. Zizarea ipintzen zen amuan eta gauean botatzen zen errekara muturra arbola bati lotuta utziz, goizean batzen ziren bandak. Normalean barboak harrapatzen ziren.

Kizkailuak arrain txikienak ziren eta erreka handituta zetorrenean bazter aldera joaten ziren eta lurretik esparbelez arrantzatzen ziren. Esparbela borobil formako sare handi bat zen palu bati lotuta.

Nasak egurrezko zilindroak ziren eta ahoak inbutu formakoa zituzten, arrainak sartzeko eta bertan gelditzeko. Barboak eta angilak harrapatzen ziren batez ere.

Arrainak ez ziren animalien artean nabaritzen ziren kangrejoak (karramarroak) eta txugelasoak (igelak).

Kangrejoz beteta zegoen erreka eta eskuz harriak altxatuz harrapatzen ziren edo erretelez.

Txugelasoak ere asko zeuden eta garai batean ehizatzen ziren Bilboko jatetxe batzuetan bere hankak jateko prestatzen zituztelako.

Nutriak (ur txakurrak), uroiloak... ere egoten ziren.

Gero kutsaduragatik, batez ere, errekak galdu zuen, neurri handi batean, zeukan bizitza eta orain geldiro geldiro berreskuratzen ari da zerbait.

Bukatzeko desio pare bat: berriro ikustea loinen “burrekak” udaberrian eta martin arrantzalearen arraseko hegaldia errekaren gainean Iberlanda inguruan.
T.I.


EL RIO ( I )

Cuando éramos pequeños el río era muy importante. Llevaba más agua, había presas y estaba lleno de vida, lleno de peces y otros animales y pasábamos mucho tiempo en él jugando o pescando.

En el río había loinas, barbos, bermejuelas y anguilas en su época. La carpa fue introducida posteriormente.

La pesca se realizaba con caña, “bandas”,  esparvel y butrino.
De niños nosotros hacíamos las “cañas”, cogíamos un palo largo y un corcho de botella, y comprábamos en la tienda pita, plomo y anzuelos. Como cebo se utilizaban lombrices o miga de pan. Los peces más abundantes eran las loinas y los barbos que eran los que se pescaban a caña.

Las “bandas” constaban de un trozo largo de hilobala con una piedra para que se quedase en el fondo y en la punta un trozo de pita con uno o varios anzuelos con su correspondiente lombriz que se echaba al rio al anochecer atándose la punta a un árbol, a la mañana siguiente se recogían.

Las bermejuelas así llamadas en muchos sitios son en realidad piscardos, unos peces pequeñitos que cuando crecía el río, con los aguaduchos, se concentraban cerca de la orilla y eran pescados con un esparvel, una red sujeta a una estructura con un aro grande y que sujeta a un palo largo se pasaba por el agua.

Aparte de los peces los animales más destacados eran los cangrejos y las ranas.

Los cangrejos se cogían a mano levantando las piedras o utilizando reteles y las ranas eran cazadas ya que sus ancas eran usadas en la cocina de ciertos restaurantes de Bilbao.

También había nutrias, pollas de agua...

Posteriormente esa riqueza que tenía el río se redujo considerablemente, sobretodo  por la contaminación y ahora se está recuperando algo poco  poco.

Para terminar, un par de deseos: volver a ver las “peleas” de loinas en la primavera y el vuelo rasante del martín pescador sobre el río en la zona de Iberlanda.
T.I.

miércoles, 28 de febrero de 2018

ELKARRIZKETA Ana eta Davidi. IBERLANDAKO TABERNA


Uda partean, udalak prozedura bat zabaldu zuen Iberlandako txokoa taberna gisa alokatzeko. Ana eta Davidek hartu zuten, eta irailaren amaieratik hartzen gaituzte tabernan, astelehenetik igandera. Asteazkenetan, atseden hartzen dute. Elkarrizketa egin diegu orain arteko esperientzia konta diezaguten. Oso pozik daude. Lan gogorra da, baina gustura daude ematen duten zerbitzuarekin, Iberlandan eman den aldaketarekin eta jendeak egin dien harrerarekin.

1.- ¿Qué os animó a meteros en este proyecto?


Ana: a mi David que se puso muy pesado. Nos parecía el complemento ideal para disfrutar más del parque, darle vida y trabajar en el municipio.

2.- Costó arrancar, pero empezasteis con determinación, ¿qué nos podéis contar?
 

Muchos nervios y desajustes; no sabíamos ni cuando íbamos a abrir. Al final decidimos una fecha y no había marcha atrás.

3.- Parece que habéis devuelto la vida a la zona de Iberlanda. Ese cambio de dinámica en el pueblo, el parque infantil de juegos, el fútbol… ¿estáis a gusto con lo que aportáis y lo que os aporta? ¿Qué valoración hacéis del tiempo transcurrido hasta ahora?
 

Estamos muy satisfechos; el poder trabajar en una zona del pueblo preciosa y haberle dado más vida, que los niños y las niñas puedan jugar sin peligro, pasear y disfrutar. La gente nos ha acogido con mucho cariño y creemos que la gente está contenta con nosotros, cómo nosotros con la gente. 

4.- Se comenta que hacéis un buen equipo. ¿Cómo se trabaja en pareja?
 

Buff, tenemos nuestras rencillas, pero esto nos ha unido más, hablamos las cosas y nos apoyamos mucho.

5.- Platos combinados, bocadillos, pollos, celebraciones… ¿seguiréis por ese camino o tenéis algo nuevo en mente?
 

Si, seguiremos por ese camino; habrá alguna cosa más en la carta y también estamos abiertos a cualquier demanda, como nos han pedido paellas y alubias. Mientras podamos y sepamos, no hay problema.

6.- ¿Cuál es el menú o el plato con más éxito?
 

Hay gente para todo. Hay fijos al “garondo”,  el bocata “basakoetxe” y el domingo los txopitos y muchos a la salsa ali oli casera. 

7.- ¿Cuánto de dura es la hostelería? Hay que aguantar con buena cara y los clientes cada vez somos más especiales, ¿verdad?
 

Es muy dura la verdad, se sacrifican muchas horas y dedicación. En la gente pues hay de todo.

8.- Alguna anécdota que se pueda contar.

 

A los pocos días de haber abierto, oí a un niño decirle a su padre: aita me estoy comiendo una hamburguesa en Arrankudiaga, el padre me miro y nos reímos.

Eskerrik asko, bikote. Eta horrela segi, herriak ere asko eskertzen baitu ematen duzuen zerbitzua.

GOI-TENTSIOKO LINEAREN AURKA


Udazkenean, Red Eléctrica Española (REE) enpresak Gueñes – Itsaso autopista elektrikoa egiteko lanak hasiko ditu. Obrek eragina izango dute Aspiuntzan eta inguratzen gaituzten mendietan: Ganekogorta, Gallarraga, Biderdi, Pagasarri, Artanda, Upo, Mandoia, Aramotx.
Proiektu handi bat da; futbol-zelai baten zabalera duen autobide baten neurrikoa; Bilboko BBVA eraikinaren altuerako dorreekin. Inpaktu bisualaz gainera, deforestazio handia ekarriko du, segurtasuna eta suteak direla eta. Horrek kalte itzela eragingo dio hegazti-fauna autoktonoari eta inguruetako abeltzainek animalientzako erabiltzen dituzten larreei. Halaber, zarata handia ateratzen du, zentral nuklear baten antzekoa. Horregatik, linearen eremuan ezinezkoa da flora edo faunari egotea. Ganekogortan, adibidez, “Arriskuan dauden Espezieen Euskal Zerrendan sartuta dauden 40 espezieren habitata eta banaketa-eremua kaltetuko du: basakatuak, bisoi europarra eta hegazti harrapari ugari.
400.000 volteko linea bat da, eta helburu nagusia da gainekoizpen energetikoa Frantziara esportatzea, irabaziak lortzeko. Red Eléctrica Española enpresak presa dauka proiektuari ekiteko, lehenbailehen aberasten hasteko. Kalte konponezina jasango dugu politikari ustelez betetako enpresa-sare bat aberasteko. Boliviatik kanporatu egin zuten lobby hau, jokabide txarrengatik, eta Brasilen, salatu egin dituzte heriotzaren eskuadroiak kontratatzeagatik. Eskuadroi horiek Amazonaseko indigenen baliabideak agortu dituzte eta pertsonak erail dituzte.
OMEren arabera, 400.000 volteko lineen eremu elektromagnetikoen eraginpean egotea arriskutsua da: aldaketak eragiten dituzte nerbio-sisteman, ondorioak dauzkate estresaren proteinetan; geneak aldatzen dituzte, eta arazoak sortzen dituzte lo egiteko, eta zefaleak eta esterilitatea sortzen dituzte. Halaber, OMEren txostenak nabarmentzen du bularreko minbizia eta haurren leuzemia kasu gehiago daudela eremu hauen eraginpean egoteagatik 0’3 mikroteslatik gorako mugatik. Duela gutxi, neurketak egin dira oraingo linean, eta 2,5 mikroteslakoa da, Europar Batasunak ezarritako mugaren gainetik (0'2). Espainian, muga 100 mikrotesla da, eta, horri esker, REE enpresak nahi duena egin dezala, legeak eta gobernuak babestu egiten dutelako. Hau da, orain ere jasaten ditugu ondorioak. Aspiuntzan 30 metrora dago linea, arauz ezarritako segurtasun-distantzietatik behera. Orain, Europar Batasunaren arauak betetzen ez dituen linea hau lau aldiz handiagoa da, potenteagoa da eta kaltegarriagoa da gure osasunarentzat eta ingurumenarentzat, etxeetatik 300 metrora jarriko baitute.
Alarmista esaten ziguten frackingaren aurka azaldu ginenean. Gaur egun, Texasen milaka hektarea inerte daude, eta lurrikarak lehen egoten ez ziren lekuetan. Alarmista esaten diete Petronorren coke plantaren aurka daudenei, eta frogatu da minbizi kasu gehiago daudela martxan jarri zenetik. Italian, hainbat erraustegi itxi dituzte, inguruko herrietan % 40 egin duelako gora minbiziak.
Eta, hemen, inposatu egiten dizkigute horiek guztiak; zigarro batek baino gutxiago kutsatzen dutela esaten digute, eta, gainera, diru publikoarekin finantzatzen dira.
Zollo-Arrankudiagako auzokideek ez dugu onartuko; ez dituzte gure mendiak suntsituko, eta ez dute arriskuan jarriko gure osasuna eta gure seme-alabena, milioiak irabazten jarraitzeko eta gure argiaren fakturan lapurtzen jarrai dezaten. Horretarako, antolatzen ari gara plataforma bat sortu eta proiektu honi aurre egiteko, linearen eraginpeko beste herrietako plataformekin batera. Lagundu nahi duten pertsona guztiei, edo informazio zehatzagoa nahi dutenei dei egiten diegu Arrankudiagako gaztetxean egiten ari diren bileretan parte hartzeko. Aurretiaz egingo ditugu deialdiak.
Red Electrica Española, ez Ganekogortan, ez Zollon, ez Inon!! Kanpora gure lurretatik!!
Zollo bizirik. GOI TENTSIORIK EZ!!

CONTRA LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN

En otoño, Red Eléctrica Española (REE) comienza las obras de la autopista eléctrica Gueñes – Itsaso, cuyas consecuencias sufriremos en Azpiuntza y en los montes que nos abrigan: Ganekogorta, Gallarraga, Biderdi, Pagasarri, Artanda, Upo, Mandoia, Aramotx.
Es un proyecto de gran envergadura; sería como una autopista con la anchura de un campo de fútbol, con torres como el edificio del BBVA de Bilbo y con una longitud de 78 km. Al impacto visual, hay que añadirle la deforestación necesaria por motivos de seguridad e incendios, lo que ocasionará un grave daño a la avifauna autóctona y a los pastos que sirven de alimento a los animales de los ganaderos locales. También emite un ruido espantoso semejante al de una central nuclear que se ve agravado los días de lluvia. Por ello, cualquier forma de flora y fauna bajo su umbral y en sus inmediaciones es imposible. En Ganekogorta, por ejemplo, afectará al hábitat y zona de distribución de más de 40 especies incluidas en el “Catálogo Vasco de Especies Amenazadas", entre ellas el gato montés, el visón europeo y multitud de aves rapaces y carroñeras.
Se trata de una línea de 400.000 voltios y el objetivo prioritario es exportar la sobreproducción energética a Francia para mercadear con ella. A Red Eléctrica Española le ha entrado prisa para comenzar el proyecto y poder empezar cuanto antes a enriquecerse. Sufriremos un daño irreversible que solo servirá para enriquecer las cuentas de un entramado empresarial lleno de políticos corruptos; un lobby energético expulsado de Bolivia por sus malas prácticas y que en Brasil han sido denunciados por contratar a escuadrones de la muerte, que han asesinado y esquilmado los recursos de comunidades indígenas en el Amazonas para que puedan dar paso a sus proyectos energéticos.
Según la OMS, la exposición a los campos electromagnéticos de las líneas de 400.000 voltios es peligrosa para la salud, generan cambios en el sistema nervioso, efectos en las proteínas del estrés y alteraciones en los genes, alteraciones del sueño, cefaleas y esterilidad. Además, el informe de la OMS hace hincapié en el elevado número de casos de cáncer de mama y leucemia infantil por la exposición de estos campos por encima de los 0'3 microteslas. Recientemente se han hecho mediciones en la línea actual, y debajo de la línea, marca 2,5 microteslas, por encima del límite marcado por la Unión Europea (0'2 microteslas). En España el límite es de 100 microteslas, y esto permite que puedan cometer estas atrocidades y que si quiere REE pueda levantar una torreta en tu jardín sin que puedas hacer nada porque la ley y el gobierno los protege. Es decir, ya estamos sufriendo las consecuencias y nos están matando. En Aspiuntza pasa a 30 m y no respeta las distancias reglamentarias de seguridad. Ahora, con una línea impuesta y que no cumple las normas de la Unión Europea, pretenden construir otra línea cuatro veces más grande, mucho más potente y más dañina para nuestra salud y el medio ambiente, a tan solo 300 m de las casas.
Nos llamaban alarmistas cuando luchamos contra el fracking. A día de hoy en Texas, hay miles de hectáreas inertes y terremotos donde nunca los había. Llaman alarmistas a quienes protestan contra la planta de coke de Petronor y ya está demostrado que se han elevado los casos de cáncer desde su puesta en marcha. En Italia, el mes pasado se han cerrado varias incineradoras porque en las localidades limítrofes han repuntado los casos de cáncer un 40%.
Y aquí nos las imponen; nos dicen que contaminan menos que un cigarro, y encima están subvencionadas con dinero público.
Las vecinas y los vecinos de Zollo-Arrankudiaga no lo vamos a permitir; no van a destruir nuestros montes, ni van a poner en riesgo nuestra salud ni la de nuestros hijos e hijas para que sigan haciéndose millonarios y facilitar que nos sigan robando con el recibo de la luz. Para ello, nos estamos organizando para formar una plataforma y luchar contra este proyecto junto a las plataformas de todos los municipios afectados. Invitamos a todas las personas que quieran colaborar, o que quieran tener información más detallada a que asistan a las reuniones que se están haciendo en el Gaztetxe de Arrankudiaga periódicamente y de las que informaremos con antelación.
Red Electrica Española, ez Ganekogortan, ez Zollon, ez Inon!! Kanpora gure lurretatik!!

Zollo bizirik. GOI TENTSIORIK EZ!!

ZURE IRITZIA

Mucha cara y poca vergüenza

En el último pleno del ayuntamiento, los concejales y la concejala del PNV utilizaron Gizarte Etxea para oponerse al proyecto de Oxinburu. Entre otras cuestiones, comentaban qué pasaría con Gizarte si se focalizaba todo en Oxinburu. Ante esto, siento, primero, perplejidad y, luego, indignación. Hay que tener mucha cara y poca vergüenza para que, a estas alturas de la película, los concejales y la concejala del PNV muestren inquietud por Gizarte. Para oponerse a Oxinburu pueden argumentar lo que quieran, pero apelar a Gizarte Etxea cuando ninguno de ellos realiza un simple turno de barra, ni una tortilla, es de traca. Para más inri, se lo dicen a la alcaldesa, concejalas y concejal de Bildu, personas que están implicadas en Gizarte Etxea algunas desde que se fundó, haciendo turnos e incluso participando en la junta de Gizarte. Las personas que colaboramos en Gizarte lo hacemos de forma voluntaria, nadie tiene obligación de colaborar; yo personalmente lo hago de forma muy gustosa, pero considero que esto es pasarse de frenada y mucho me temo que ésta va a ser la tónica general hasta las elecciones.

Una colaboradora de Gizarte

Lur-jausia Arbideko bidean


Urtarrilaren 6an, Atxandi eta Arbide arteko bidean lur-jausi bat gertatu zen. Hasiera batean, Otxanduri eta Atxandiren arteko pasarelaren azpian izan zenez eta pasarela hau kaltetuta izan zitekeela ikusita, bertatik pasatzea debekatu zen. Udal arkitektoak berraztertu ondoren, Udalak berriro zabaltzea erabaki zuen. Udala Bizkaiko Foru Aldundiarekin harremanetan jarri da, aipatutako lur-jausi horren eragilea errepidetik isurtzen den ura izan daitekeelako.
Gaur egun, eten gabeko euriteak direla eta, jausitako lurrak erretiratu gabe jarraitzen du. Udaletik esan digute eguraldia hobetzen denean ekingo dietela bidea garbitzeko lanei.  

Desprendimiento de tierras en el camino de Arbide

El 6 de enero hubo un desprendimiento de tierras en el camino entre Atxandi y Arbide. En un principio, como el incidente ocurrió debajo de la pasarela que va de Otxanduri a Atxandi, pensando que la pasarela podía estar afectada, se prohibió el paso. Pero, una vez analizada la situación por el arquitecto municipal, el ayuntamiento decidió abrirla de nuevo. Por otro lado, el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con la Diputación, ya que el desprendimiento puede haber sido provocado por al agua que cae de la carretera foral.
Actualmente, a causa de las continuas lluvias, no se ha podido retirar la tierra caída. Desde el Ayuntamiento nos han informado que empezarán los trabajos en cuanto mejore el tiempo.